ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ 12
ชื่อโครงการ วันแห่งความสำเร็จ
ระยะเวลาโครงการ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพันทิวา ฐานคร(ประธาน)
นางพรพราว ทองจรูญ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเกียรติบัตร (693)
   2. ค่าซองเกียรติบัตรฺ (693)
   3. ค่าตกแต่งซุ้มถ่ายรูป (3,254)
   4. ค่าน้ำดื่มผู้บริหาร (160)
   5. ค่าถ่ายเอกสาร (200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 4.1 : สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
2. ระดับปฐมวัย 4.2 : มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ หน่วยนับ : 99 ค่าเป้าหมาย : 99 ผลการประเมิน : 99
เอกสารแนบ ผลการดำเนินงาน