ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ กิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษารายการ “ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ระยะเวลาโครงการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าลงทะเบียนการแข่งขัน คนละ 100 บาท จำนวน 10 คน (1,000)
   2. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ 3 คน คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน (600)
   3. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 10 คน คนละ ๖๐ บาท จำนวน ๒ วัน (1,200)
   4. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 1 คน 2 วัน วันละ 420 บาท (840)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (2,000)
   6. ค่าทางธรรมเนียมผ่านทางด่วน (500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 12 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ สรุปกิจกรรม และประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขัน Crossword.docx