ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห 04
ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาโครงการ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท จำนวน 208 คน (31,200)
   2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 5๐ บาท จำนวน 208 คน (20,800)
   3. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (1,000)
   4. ค่าถ่ายเอกสาร (15,000)
   5. ค่ากระดาษ A4 5 รีมๆ ละ 120 บาท (600)
   6. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 3,000 บาท (9,000)
   7. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (2,000)
   8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสปรับอากาศและรถตู้โรงเรียน (10,500)
   9. ค่าเช่ารถบัส 2 วันๆ ละ 8,000 บาท จำนวน 2 คัน (32,000)
   10. ค่าถ่ายเอกสาร (2,000)
   11. ค่าชุดสังฆทาน จำนวน 3 ชุดๆ ละ 400 บาท (1,200)
   12. ค่าปัจจัยถวายบำรุงวัด (ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ) (10,000)
   13. ค่าตอบแทนพระวิทยากร ชั่วโมงละ 1,0๐๐ บาท จำนวน 16 ชั่วโมง (16,000)
   14. ค่าอาหารเช้า 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 208 คน (20,800)
   15. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 208 คน (41,600)
   16. ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 208 คน (20,800)
   17. ค่าจัดทำเอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ (5,000)
   18. ค่าเสื้อสีขาวสำหรับทำกิจกรรมของบุคลากร จำนวน ๒๐8 ตัวๆ ละ ๑30 บาท (27,040)
   19. ค่ากระดาษ A4 5 รีมๆ ละ 120 บาท (600)
   20. ค่าพิมพ์รูป (300)
   21. ค่าธรรมเนียมขอใช้รถบัสปรับอากาศ คันละ ๑,๐๐๐ บาท/เที่ยว จำนวน 2 คันๆ ละ ๒ เที่ยว (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.2 : ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ โครงการ