ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.25
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระยะเวลาโครงการ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศุภชัย สมนวล(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเข้าชมเมืองโบราณของนักเรียน 150 บาท X 162 คน (24,300)
   2. ค่าเข้าชมเมืองโบราณของอาจารย์ 200 บาท X 10 คน (2,000)
   3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท x 5 คน x 1 ชั่วโมง (2,500)
   4. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 50 บาท X 10 คน (500)
   5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสของโรงเรียน (3,500)
   6. ค่าทางด่วนผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 x 300 บาท (900)
   7. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ วันละ 150 บาท x 3 คน (450)
   8. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (6,100)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (380)
   2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสของมหาวิทยาลัย คันละ 4,000 บาท x 2 คัน (8,000)
   3. ค่าธรรมเนียมการใช้รถมหาวิทยาลัยคันละ 1,000 บาท x 2 คัน (2,000)
   4. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (12,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15.1 : จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาการจากการได้ไปศึกษานอกสถานที่ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและวัน