ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.01
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ 2. นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 3. นางสาวสุภิญญา เถาทอง 4. นายปริญญา ผสมทรัพย์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (50*30) (1,500)
   2. ค่าสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสำหรับแทนคะแนน (2*1000) (2,000)
   3. ค่าหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (ชุดหนังสือนิทานสองภาษา 1ชุด และชุดหนังสือฝึก Phonics ภาษาอังกฤษ 1 ชุด (3,000)
   4. อุปกรณ์ที่ใช้ทำสื่อการเรียนรู้ (กระดาษ A4 จำนวน 2 กล่อง กระดาษสีคละสี 36 แผ่น และแผ่นพลาสติกเคลือบ (แผ่นเคลือบลามิเนต) 6 กล่่อง (3,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.1 : สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 12 ผลการประเมิน : 12
เอกสารแนบ เอกสารขออนุมัติโครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (นักเรียน)
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (อาจารย์).pdf
สรุปโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้.pdf
งานวิจัยในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 1
งานวิจัยในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2
งานวิจัยในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัยในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3