ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส 04
ชื่อโครงการ สังคมวัฒนธรรมสัญจร
ระยะเวลาโครงการ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพยาภา มานะสม(ประธาน)
นายธราพงษ์ การกระโทก(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าเช่าเหมารถบัส (75,000)
   2. ค่าอาหารและน้ำดื่ม (36,000)
   3. ค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ (12,000)
   4. ค่าอาหารว่าง (3,200)
   5. ค่าที่พักนักเรียน (24,000)
   6. ค่าเช่าเหมาเรือล่องอ่าวพังงา (7,500)
   7. ค่าเช่าเหมาเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย (7,500)
   8. ค่าเอกสาร (400)
   9. ค่าเข้าเล่ม (800)
   10. ค่าป้ายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (800)
   11. ค่าของที่ระลึก (1,500)
   12. ค่าจัดทำต้นผ้าป่า (1,500)
   13. ค่าเกียรติบัตร (280)
   14. ค่าอุปกรณ์ทำกิจกรรม เช่น ถุงดำ ถ้วยพลาสติก เวชภัณฑ์ 1 ชุด แก้วพลาสติก (1,520)
   15. ค่าเข้าชมสถานที่ (8,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.2 : สามารถปรับเข้ากับผู้อื่นได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 17 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : ผู้เรียนเป็น “บุคคลคุณภาพและมีทักษะชีวิต” ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 11 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 6
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ