ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.14
ชื่อโครงการ วันขึ้นปีใหม่
ระยะเวลาโครงการ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(เลขานุการ)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญในการจัดงาน ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดหลังเลิกงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และอาหารว่างในการประชุม (194,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการ จัดการศึกษาของโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ระดับความพึงพอใจ หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 5 ผลการประเมิน : 4.25
เอกสารแนบ สรุปผลการประเมินโครงการ