ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.01
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสำหรับทีมบริหาร"
ระยะเวลาโครงการ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. กองทุนพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนทั่วไป (138,025)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.1 : ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.3 : ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ระดับความพึงพอใจ หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 5 ผลการประเมิน : 4.53
เอกสารแนบ รายงานสรุปผลโครงการ
สำเนาโครงการ
สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ
สรุปแบบประเมินโครงการ