ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ เรื่อง "Visualization Method in Mastering Mathmatical Concepts and Enhancing Problem Solving Skills"
ระยะเวลาโครงการ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.พจนีย์ เถิงจ่าง
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ึ้ค่าอบรม่จำนวน 6 คน คนละ 300 บาท (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 6
2. บุคลากรมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
เอกสารแนบ