ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห 03
ชื่อโครงการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. ค่าปากกาไวท์บอร์ด จำนวน 10 ด้ามๆ ละ 20 บาท (200)
   2. 2. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 แผ่นๆ ละ 0.50 บาท (10,000)
   3. 3. ค่าเกียรติบัตร จำนวน 2๐๐ แผ่นๆ ละ 7 บาท (1,400)
   4. 4. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 4 รีมๆ ละ 120 บาท (480)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 2 : ครูและบุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 : สนับสนุนครู และบุคลากรรายบุคคลในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 50
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ80 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 42.85
เอกสารแนบ ตารางเรียน
โครงการ