ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2560
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห 02
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ระยะเวลาโครงการ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์พีรพัฒน์ สามัญ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละ 5๐ บาท จำนวน 15 คน (750)
   2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (500)
   3. ค่าถ่ายเอกสาร (500)
   4. ค่ากระดาษ A4 รีมๆ ละ 120 บาท (120)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.4 : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14.1 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 : สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนาคณะครูและบุคลากรประจำภาคเรียนและประจำรอบปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
กำหนดการ
คำสั่ง
ใบลงทะเบียน