ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.09
ชื่อโครงการ โครงการ Satit Activitys & Homework
ระยะเวลาโครงการ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร(ประธาน)
นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าบริการวิชาการที่เก็บจากนักเรียน (57,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ