ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.05
ชื่อโครงการ โครงการ Summer For Kids
ระยะเวลาโครงการ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. โครงการบริการวิชาการ (674,025)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพการเรียนภาคฤดูร้อน หน่วยนับ : จำนวนคน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. - จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ใบลงทะเบียน