ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช01
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะเวลาโครงการ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารว่าง จำนวน ๔ มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท จำนวน ๔๔ คน จำนวนเงิน ๕,๒๘๐ บาท (5,280)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
1. การให้บริการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต นักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. เพื่อพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้พัฒนาศักยภาพตนเองใ้เป็นที่ยอมรับ 2. เพื่อพัฒนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความพร้ัอมในการปฏิบัติหน้าที่จริงเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ