ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝมธ.11
ชื่อโครงการ โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลาโครงการ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชฎา เศษวิสัย(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุข (356,678)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 70 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit