ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ 08
ชื่อโครงการ โครงการมุทิตาจิต
ระยะเวลาโครงการ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มบุคลากร จำนวน 253 คน ๆ ละ 750 บาท (189,750)
   2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มเเขกผู้มีเกียรติ จำนวน 50 คน ๆ ละ 750 บาท (37,500)
   3. ค่าของที่ระลึก 3 ชิ้น (9,000)
   4. ค่าดอกไม้ในการจัดงาน (3,000)
   5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเเสดง (5,000)
   6. ค่าเช่าชุดการเเสดง จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 500 บาท (10,000)
   7. ค่าเเต่งหน้าและทำผม จำนวน 20 คน ๆ ละ 200 บาท (4,000)
   8. ค่าถุงใส่ของ (1,500)
   9. ค่าป้ายไวนิล (5,000)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มบุคลากร จำนวน 10 คน ๆ ละ 750 บาท (7,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 8
2. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.50 ผลการประเมิน : 4.64
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการ
แบบประเมินโครงการมุทิตาจิต
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ