ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กพ.๐๕
ชื่อโครงการ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธิตบูรพาคัพ ครั้งที่ ๑
ระยะเวลาโครงการ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.สุกาญดา คงสมรส(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ๑.ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน จำนวน ๖ คน คนละ ๒๗๐ จำนวน ๒ วัน จำนวนเงิน ๓,๒๔๐ บาท ๒.ค่าอาหารสำหรับอาจารย์ คนละ ๗๐ บาท จำนวน ๑๕ คน ๒ วัน จำนวนเงิน ๒,๑๐๐ บาท ๓.ค่าอาหารสำหรับนักเรียน คนละ ๗๐ บาท จำนวน ๓๖ คน ๒ วัน จำนวนเงิน ๕,๐๔๐ บาท ๔.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา เปิด – ปิดอาคาร ๓๐๐ บาท จำนวน ๒ วันจำนวนเงิน ๖๐๐ บาท ๕.ค่าป้ายไวนิล จำนวนเงิน ๙๐๐ บาท ๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวนเงิน ๑,๒๔๐ บาท ๗.เสื้อแข่งขัน ๔ ทีม ตัวละ ๒๖๐ บาท จำนวน ๓๖ ตัว จำนวนเงิน ๙,๓๖๐ บาท (22,480)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. - ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85
เอกสารแนบ โครงการ ,สรุปแบบประเมิน,รูปภาพ