ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ
ลักษณะโครงการ เดิมจากโครงการ : โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 2/2563
รหัสโครงการ ฝศภ.01
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 1/2565
ระยะเวลาโครงการ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรธนา นันตาเขียน(ประธาน)
นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 จำนวน 3 คน คนละ 5,500 บาท (16,500)
   2. ค่าสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 19 คน คนละ 5,500 บาท (104,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ ขออนุมัติจัดโครงการ