ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส.03
ชื่อโครงการ โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรัญญา เซียวประเสริฐ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าถ่ายเอกสารจำนวน ๖๐๐ แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท (300)
   2. ค่าป้ายไวนิล 1 แผ่น (1,200)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้อย่างถูกต้อง หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้ได้นักเรียนต้นแบบในการไหว้ที่ถูกต้องเหมาะสมสวยงาม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการงามอย่างไทย ประถมที่อนุมัติ