ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP01
ชื่อโครงการ Morning Brief
ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
งบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. 2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการ-Morning-brief.pdf
476 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Morning Brief Junior International Program.pdf
ภาพกิจกรรมโครงการ Morning Brief.pdf
แบบสังเกตพฤติกรรม.pdf