ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.10
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4
ระยะเวลาโครงการ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภิญญา เถาทอง(ประธาน)
จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าเช่ารถบัส 4 คัน คันละ 10,000 บาท (40,000)
   2. ค่าบัตรผ่านประตูนักเรียน จำนวน 169 คน คนละ 70 บาท (11,830)
   3. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 69 คน คนละ 60 บาท (10,140)
   4. ค่าอาหารกลางวันครู 10 คน คนละ 60 บาท (600)
   5. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน 169 คน คนละ 28 บาท (4,732)
   6. ค่าอาหารว่างครู จำนวน 10 คน คนละ 28 บาท (280)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาอนุมัติโครงการ.pdf
คำสั่ง.pdf
ภาพกิจกรรมโครงการ.pdf