ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ .21
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1/2565
ระยะเวลาโครงการ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวลี เสมอวงษ์(ประธาน)
นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. รายรับ 1. ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท X 157 คน = 785,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการร้อยละ 12 ของรายรับ = 84,110 บาท คงเหลือรายรับ = 700,890 บาท รายจ่าย 1. ค่าสถานที่จำนวน 55 วัน วันละ 120 บาท จำนวน 6 ห้องเรียน = 39,600 บาท 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน = 18,000 บาท 3. ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด = 3,965 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์ = 6,000 บาท 5. ค่าอาหารว่าง จำนวน 55 มื้อๆ ละ 15 บาท จำนวน 157 คน = 129,525 บาท 6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารโครงการ = 55,000 (700,890)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
5. ระดับปฐมวัย 2.2 : จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
6. ระดับปฐมวัย 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
7. ระดับปฐมวัย 2.4 : จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
8. ระดับปฐมวัย 2.5 : ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
9. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
10. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
11. ระดับปฐมวัย 3.3 : จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีความพร้อมทางการเรียนรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 95.5
2. 2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 94.2
3. 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
4. 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการกล้าแสดงออก หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
5. 5. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ อนุมัติโครงการ
ตารางสอน(วันเรียน)
ตารางสอนคุณครูตามกลุ่ม
แบบประเมินโครงการ
สรุปผลการประเมิน
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโครงการ
ใบลงทะเบียน อ.1
ใบลงทะเบียน อ1-2
ใบลงทะเบียน อ. 1-3
ใบลงทะเบียน กลุ่ม 2 อ.1ทับ 3
ใบลงทะเบียน กลุ่ม 3 อ2ทัับ 1
ใบลงทะเบียน กลุ่ม 4 2ทับ 4
ใบลงทะเบียน กลุ่ม 4 2ทับ 3
ลงทะเบียน กลุ่ม 5 อ3ทับ 1
ใบลงทะเบียน กลุ่ม 6 อ3ทับ3