ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.05
ชื่อโครงการ มุทิตาคารวะ ประจำปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. ค่าป้ายขึ้นโครงพร้อมติดตั้ง ขนาด 3.9 เมตร x 2.15 เมตร (5,000)
   2. ๒. ค่าป้ายไวนิลฉากหลังเวที (2,300)
   3. ค่าดอกไม้ปลอมและกระถางดอกไม้ (35,000)
   4. ค่าพวงมาลัย 10 พวง ๆ ละ 100 บาท (1,000)
   5. ค่าโอเอซิส 2 กล่องๆ ละ 500 บาท (1,000)
   6. 6. ค่าแจกันดอกไม้สำหรับมอบให้อาจารย์ผู้เกษียณฯ (3,000)
   7. 7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (คีมตัดลวด, โฟม, ลวด ฯลฯ) (2,000)
   8. ค่าเช่าชุดการแสดงและแต่งหน้านางรำ จำนวน 10 คน คนละ 500 บาท (5,000)
   9. 9. ค่าการ์ดเชิญเข้าร่วมงาน (500)
   10. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน จำนวน 30 คน ๆ คนละ 30 บาท จำนวน 2 ครั้ง (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
1. ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1.นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ การปฏิบัติงาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. 2. นักเรียนตระหนักและยึดถือคุณงามความดีของอาจารย์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการมุทิตาคารวะ 65-อนุมัติ.pdf
คำสั่ง