ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ22
ชื่อโครงการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระยะเวลาโครงการ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอุปกรณ์การทดลองดครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (4,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
2. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมดครงการรู้จักสังเกตและหาคำตอบได้ด้วยตนเอง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99
3. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมดครงการสามารถทำการทดลองเพื่อหาคำตอบง่ายๆได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการ
กำหนดการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คำสั่งโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการบ้านนักวิทาศาสตร์น้อย
บันทึกการทดลอง
สรุปการทดลอง