ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.06
ชื่อโครงการ วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้บริหาร 11 คนๆ ละ 60 บาท (660)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครอง ๑,๖52 คนๆ ละ 60 บาท (99,120)
   3. ค่าอาหารว่างอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓1 คนๆ ละ ๖๐ บาท (1,860)
   4. ค่าอาหารว่างอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔6 คนๆ ละ ๖๐ บาท (2,760)
   5. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหาร 11 คนๆ ละ 100 บาท (1,100)
   6. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการโครงการ 39 คน คนละ ๑๐๐ บาท (เจ้าหน้าที่ 23 คน , นิสิต 16 คน) (3,900)
   7. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ 39 คน จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๖๐ บาท (4,680)
   8. ค่าอาหารว่างคณะกรรมการนักเรียน ๖๐ คน จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท (3,600)
   9. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการนักเรียน ๖๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท (3,000)
   10. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย (ติดหน้าโรงเรียน , ฝั่งประถมศึกษา , ลานจอดรถอาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม (10,500)
   11. ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับทำเอกสารให้กับผู้ปกครอง (กระดาษ A4, ค่าแฟ้มเอกสาร ฯลฯ) (10,000)
   12. ผ้าต่วนสีเหลืองทอง, สีเทา, สีฟ้า จำนวน 3 ม้วน ม้วนละ 3,500 บาท (10,500)
   13. ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ (ธงโรงเรียน, เชือก, แผ่นพลาสติกลูกฟูก, เทปหนามเตย ฯลฯ) (25,000)
   14. ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox WorkCentre 5335 จำนวน 1 หลอด (เครื่องพิมพ์ ณ ห้องสำนักงานฝ่ายมัธยมศึกษา) (13,000)
   15. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาเปิด-ปิดอาคาร จำนวน 4 คน ๆ ละ 420 บาท (1,680)
   16. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน คณะกรรมการโครงการ 2 ครั้ง คนละ 30 บาท (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน มัธยม65-อนุมัติ.pdf
339 โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา.pdf