ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.08
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.2
ระยะเวลาโครงการ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐกริษฐา โกพิมาย(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าเช่ารถบัส ๔ คัน คันละ ๑๐,๐๐๐ บาท (40,000)
   2. ค่าบัตรผ่านประตูชมสวนนักเรียน จำนวน ๑๖๙ คน คนละ ๗๐ บาท (11,830)
   3. ค่าบัตรผ่านประตูชมสวนครู จำนวน ๙ คน คนละ ๑๕๐ บาท (1,350)
   4. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียน ๑๖๙ คน คนละ ๖๐ บาท (10,140)
   5. ค่าอาหารกลางวันครู จำนวน ๙ คน คนละ ๖๐ บาท (540)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : ๙๐ ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : ๙๐ ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการทัศนศึกษษวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.2
คำสั่ง