ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กว.05
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาโครงการ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง(รองประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารนักเรียน 12000 บาท ค่าอาหารว่างนักเรียน 12000 บาท ค่าอาหารอาจารย์ 3000 บาท ค่าอาหารว่างอาจารย์ 1200 บาท ค่าเอกสาร 3300 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ 17500 บาท ค่าจ้างทำเกียรติบัตร 1000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50000 บาท (50,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. ผลการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. นักเรียนสร้างชิ้นงานและนำเสนองานได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
4. จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้ง โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ประเมิน แบบสังเกตการฝึกปฏิบัติการณ์และสรุปผล
ประเมิน แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ประเมิน แบบประเมินชิ้นงาน
ใบเซ็นชื่อครู
ใบลงทะเบียนนักเรียน
หนังสือเชิญวิทยากร
ภาพกิจกรรม
เอกสารค่าย
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แบบมีลายเซ็นแนบทุกหน้า)