ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ.05
ชื่อโครงการ โครงการ Summer For Kids 2022
ระยะเวลาโครงการ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1.1 ค่าสถานที่ เสริมวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ ชั้น ป.1 (เช้า - บ่าย) (57,000)
   2. ค่าบริการวิชาการที่เก็บจากนักเรียน (674,025)
   3. ค่าบริการวิชาการที่เก็บจากนักเรียน (674,025)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 75
เอกสารแนบ ใบเซ็นชื่อ ป.1 ห้อง3.pdf
ใบเซ็นชื่อ ป.1ห้อง1.pdf
ใบเซ็นชื่อ ป.1ห้อง2.pdf
ใบเซ็นชื่อ ป.2ห้อง 2.pdf
ใบเซ็นชือ ป.3.pdf
ใบเซ็นรชื่อ ป.2ห้อง1.pdf