ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP 36
ชื่อโครงการ Suntornpoo
ระยะเวลาโครงการ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ไม่ได้ใช้งบประมาณในการจัดโครงการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
2. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณสุนทรภู่ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
3. เพื่อจัดกิจกรรมให้เ้ยาวชนได้ตระหนักและภาคภูมิใจในยยผลงานกวีไทย หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ