ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.12
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระยะเวลาโครงการ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี(ประธาน)
นายทรงกรด แก้วศรีนวล(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถปรับอากาศ (96,000)
   2. ค่าเข้าชม SEA LIFE Bangkok สำหรับนักเรียน (62,600)
   3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและอาจารย์ (32,900)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียนและอาจารย์ (32,900)
   5. ค่าถ่ายเอกสาร (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 95
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 95
3. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ สำเนาเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
คำสั่งที่340แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ม.6
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าชมนิทรรศการ
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน
หนังสือขอไปปฏิบัติงาน
หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่
หนังสือขอเวลาเรียนเป็นกรณีพิเศษ