ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.24
ชื่อโครงการ โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
ระยะเวลาโครงการ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน(ประธาน)
นางวรรธนา นันตาเขียน(รองประธาน)
นางบุญทิม ฐิติวร(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำของที่ระลึกให้แม่ (12,000)
   2. ค่าถ่ายเอกสาร (493)
   3. ค่าป้ายไวนิล (1,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 2.6 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
4. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
5. ระดับปฐมวัย 3.3 : จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 92.14
2. กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 97
3. จำนวนครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 96.5
4. จำนวนครู นักเรียนและผู้ปกครองได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 98
5. จำนวนครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจทิศทางและแนวทางในการร่วมกันสร้างและพัฒนา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 97
เอกสารแนบ โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนฉบับอนุมัติ
กำหนดการโครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้ง
หนังสือเชิญผู้ปกครอง
ใบลงทะเบียน