ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.14
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายราชัย นาเจริญ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน ม.1 คนละ ๕0 บาท จำนวน 245 คน (มื้อกลางวัน 10 พ.ค. 65) (12,250)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน ม.1 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 245 คน (7,350)
   3. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ จำนวน 124 คน ๆ ละ ๕0 บาท (มื้อกลางวัน วันที่ 10 พ.ค. 65) (6,200)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ จำนวน 124 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 3๐ บาท (3,720)
   5. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน ม.4 คนละ ๕0 บาท จำนวน 359 คน (มื้อกลางวัน 11 พ.ค. 65) (17,950)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน ม.4 จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท จำนวน 359 คน (10,770)
   7. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ จำนวน 118 คน ๆ ละ ๕0 บาท (มื้อกลางวัน วันที่ 11 พ.ค. 65) (5,900)
   8. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ จำนวน 118 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 3๐ บาท (3,540)
   9. ค่าอาหารและน้ำดื่ม เตรียมงานสำหรับคณะกรรมการ- ดำเนินงาน จำนวน 106 คนๆ ละ ๕0 บาท (มื้อกลางวัน วันที่ 9 พ.ค. 65) (5,300)
   10. กระดาษ A4 จำนวน 50 รีมๆ ละ 120 บาท (6,000)
   11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรับน้องและเตรียมงาน (ป้ายชื่อ, สมุดกิจกรรม, กระดาษปรู๊ฟ, กระดาษสี , ปากกาเคมี ฯลฯ) (10,000)
   12. ค่าป้ายโครงการ (2,000)
   13. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 604 ใบ (5,170)
   14. ค่าหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 3 ม้วน (7,383)
   15. ค่าอาหารว่างประชุมเตรียมงานและสรุปงาน คณะกรรมการดำเนินงาน 80 คน ๆ ละ 30 บาท (2,400)
   16. ค่าเข็มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 359 อัน อันละ 35 บาท (12,565)
   17. ค่าน้ำดื่มระหว่างจัดฐานกิจกรรม จำนวน 50 แพ็ค แพ็คละ 54 บาท (2,700)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนใหม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา 65-อนุมัติ.pdf
104 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ปี 65.pdf