ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ18
ชื่อโครงการ โครงการ Summer Camps for Kids 2022
ระยะเวลาโครงการ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรกช เงินดี(ประธาน)
นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล(รองประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าลงทะเบียน (618,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และฝึกความพร้อมทางการเรียนรู้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
2. 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน ภาษาอังกฤษ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
3. 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
4. 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
ขอใช้สถานที่
ตารางสอน
คำสั่ง
ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ
ใบลงทะเบียนนักเรียน