ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.15
ชื่อโครงการ ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายราชัย นาเจริญ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าโล่ จำนวน 6 โล่ ๆ ละ 3,00๐ บาท (18,000)
   2. 2. ค่าโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 โล่ ๆ ละ 3,0๐๐ บาท (9,000)
   3. ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำหรับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ช่อ ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท (9,000)
   4. 4. ค่าดอกไม้สดตกแต่งทางเข้างาน ฉากพื้นหลังขนาดใหญ่ และห้องรับรอง (โดยดอกไม้สดตกแต่งเวทีเป็นการใช้ของโครงการไหว้ครู ระดับประถมศึกษา) (8,000)
   5. ค่าช่อบูเก้ (ดอกไม้ติดหน้าอก) จำนวน ๑0๐ ช่อ ช่อละ ๔๐ บาท (4,000)
   6. 6. ค่าพวงมาลัยสำหรับผู้บริหาร จำนวน 11 ท่านๆ ละ 500 บาท (5,500)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (แลคซีน, ปืนกาว, กาว, เชือก, ลวด , ลูกแม๊กตัวใหญ่สำหรับยิงวัสดุตกแต่ง, พานไหว้ครูคละขนาด ฯลฯ) (6,000)
   8. 8. ค่าหมึกพิมพ์เกียรติบัตร (5,778)
   9. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้มาร่วมงาน อาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการนักเรียน จำนวน ๑2๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท (3,600)
   10. 10. ค่าอาหารว่างสำหรับประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (3,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
1. ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ บันทึกเปลี่ยนแปลงโครงการไหว้ครู 65.pdf
โครงการไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา 23 มิ.ย.65-อนุมัติ.pdf
208.pdf