ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.03
ชื่อโครงการ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2565
ระยะเวลาโครงการ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าดอกไม้ถวายพระในพิธีสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา (2,000)
   2. ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ ๙ ชุดๆ ละ 5๐๐ บาท (4,500)
   3. ค่าชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท (4,500)
   4. ค่าดอกไม้สดตกแต่งหน้าปรัมพิธีแท่นประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ (5,000)
   5. ่ค่ากรวยดอกไม้ (2,500)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ชุดธูปเทียนไฟฟ้า, แลคซีน, กาว๒หน้า, ฯลฯ) (5,000)
   7. ค่าปัจจัยถวายพระ 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   8. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุ จำนวน 9 รูป ๆ ละ 100 บาท (900)
   9. ค่าเลี้ยงรับรองผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียนในช่วงพิธีการตอนเช้า จำนวน 100 คน (ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการ และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 256๕) (3,000)
   10. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน คนละ 30 บาท (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการ ร.10-65-อนุมัติ.pdf
290.pdf