ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กค04
ชื่อโครงการ โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระยะเวลาโครงการ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์(ประธาน)
นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์(รองประธาน)
นางสาวปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ๑. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คันๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท (56,000)
   2. ๒. ค่าอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม นักเรียน จำนวน ๑๘๕ คน ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท (9,250)
   3. ๓. ค่าอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม อาจารย์ จำนวน ๑๑ คน ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท (550)
   4. ๔. ค่าอาหารว่างนักเรียน จำนวน ๑๘๕ คน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท (6,475)
   5. ๕. ค่าอาหารว่างอาจารย์ จำนวน ๑๑ คน ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท (385)
   6. ๖. ค่าบัตรผ่านประตูสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๑ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท (2,200)
   7. ๗. ค่ากิจกรรม Science Lab สำหรับนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คนๆละ 100 บาท (10,000)
   8. ๘. ค่ากิจกรรม Walk Rally สำหรับนักเรียนจำนวน ๕๐ คนๆละ ๕๐ บาท (2,500)
   9. ๙. ค่ากิจกรรม Museum Trail สำหรับนักเรียนจำนวน ๓๕ คนๆละ ๓๐ บาท (1,050)
   10. ๑๐.ค่าอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (กระดาษ A4 , ปากกาลูกลื่น ) (390)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 95.14
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 2
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 3.84
เอกสารแนบ โครงการ และใบรายชื่อลงทะเบียน
คำสั่งโครงการ
ผลการประเมินโครงการ
ใบกิจกรรม
กิจกรรม2
202208180520.pdf
202208180522.pdf
202208180519.pdf
202208180523.pdf
202208180524.pdf