ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช 07
ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะเวลาโครงการ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมันทนา เมฆิยานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ๑. ค่าอาหารว่างสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๓๙ คน จำนวนเงิน ๒,๓๔๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน ๒ มื้อๆ ละ ๓๐ บาท จำนวน ๑๒ คน จำนวนเงิน ๗๒๐ บาท ๓. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ มื้อๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๓๙ คน จำนวนเงิน ๗,๘๐๐ บาท ๔. ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน ๑ มื้อๆ ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ คน จำนวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท ๕. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มคู่มือนิสิตฝึก (18,085)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
1. การให้บริการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต นักศึกษาแก่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ