ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.01
ชื่อโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565
ระยะเวลาโครงการ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคณิตา จูตะเสน(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าดอกไม้สดและดอกไม้แห้งตกแต่งหน้าปรัมพิธี แท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ (4,000)
   2. ค่ากรวยดอกไม้สดเครื่องราชสักการะ (2,550)
   3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ชั้น 1 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม (3,400)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (3,000)
   5. ธงตราประจำพระองค์พร้อมฐานตั้ง จำนวน 7 ชุด (7,000)
   6. ค่าดอกไม้ถวายพระในพิธีสงฆ์ 9 ชุด ๆ ละ 50 บาท (450)
   7. ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา (500)
   8. ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ 9 ชุด ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   9. ค่าชุดสังฆทาน 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท (4,500)
   10. ค่าปัจจัยถวายพระ 9 รูป ๆ ละ 400 บาท (3,600)
   11. ค่าเลี้ยงรับรองพระภิกษุในช่วงพิธีการตอนเช้า จำนวน 9 รูป ๆ ละ 100 บาท (900)
   12. ค่าเลี้ยงรับรองผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และคณะกรรมการนักเรียนในช่วงพิธีการตอนเช้า จำนวน 100 คน (ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการ และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565) (3,000)
   13. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน คนละ 30 บาท (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
1. ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 5
2. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมแสดง ความจงรักภักดีและถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการวันเฉลิมสุทิดา 65-อนุมัติ.pdf
183 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ.pdf