ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.48
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน
ระยะเวลาโครงการ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียน 79 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 5๐ บาท (3,950)
   2. ค่าอาหารสำหรับคณะกรรมการโครงการ 40 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท (2,000)
   3. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 79 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (4,740)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการโครงการ 40 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ ๓๐ บาท (2,400)
   5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เปิด-ปิดอาคาร 2 คน (2 อาคาร) (วันหยุดราชการ) คนละ 420 บาท (840)
   6. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มประชุมเตรียมงานและสรุปงาน จำนวน 40 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 ครั้ง (2,400)
   7. ค่าเข็มสัญลักษณ์กรรมการนักเรียน จำนวน 79 อัน อันละ ๑5๐ บาท (11,850)
   8. ค่าเสื้อคอปก สำหรับนักเรียน จำนวน 79 ตัว ตัวละ ๒5๐ บาท (19,750)
   9. ค่าเสื้อคอปก สำหรับคณะกรรมการโครงการ จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 250 บาท (10,000)
   10. ค่าผ้าพันคอ (1,700)
   11. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กระดาษ, ปากกาไวท์บอร์ด, ริบบิ้น, กระดาษการ์ดสี, กระดาษแข็ง , กระดาษอังกฤษ ฯลฯ) (10,000)
   12. ค่าของรางวัลสำหรับทำกิจกรรม (ตุ๊กตา, ขนม วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) (10,000)
   13. ค่าพวงมาลัย ธูปเทียน สำหรับไหว้พระ จำนวน 79 ชุด ๆ ละ 30 บาท (2,370)
   14. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย (2,000)
   15. ค่าคู่มือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 79 เล่ม ๆ ละ 40 บาท (3,160)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.10 : 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน หน่วยนับ : 1เล่ม/คน ค่าเป้าหมาย : 60 ผลการประเมิน : 60
เอกสารแนบ โครงการพัฒนาศักยภาพ กนร.65-อนุมัติ.pdf
185.pdf