ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ. 17
ชื่อโครงการ Summer for Kids 2022
ระยะเวลาโครงการ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์นัตยา ทองคง(ประธาน)
อาจารย์ปวลี เสมอวงษ์(รองประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าลงทะเบียน (390,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
5. ระดับปฐมวัย 2.2 : จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
6. ระดับปฐมวัย 2.3 : ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
7. ระดับปฐมวัย 2.5 : ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
8. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
9. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
10. ระดับปฐมวัย 3.3 : จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
11. ระดับปฐมวัย 3.4 : ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัด
1. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนที่ลงเรียนวิชา Art and Creative Math หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
2. นักเรียนที่ลงเรียนวิชา Thai Language English Language หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนที่ลง Song and Dance หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
4. นักเรียนที่ลง Cooking หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 85 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ ขออนุมัติโครงการ