ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กส 08
ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.2
ระยะเวลาโครงการ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ๑. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๒๑๘ คน ๑๗,๔๔๐ บาท ๒. ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท จำนวน ๒๐ คน ๑,๖๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารว่างนักเรียน ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท จำนวน ๒๑๘ คน ๑๗,๔๔๐ บาท ๔. ค่าอาหารว่างครู ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท จำนวน ๒๐ คน ๑,๖๐๐ บาท ๕. ค่าภัตราหารเพลสำหรับพระวิทยากร จำนวน ๑ มื้อ ๖๐๐ บาท ๖. ค่าน้ำปานะถวายพระวิทยากร ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท จำนวน ๒ รูป ๑๖๐ บาท ๗. ค่าตอบแทนพระวิทยากร ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง จำนวน (55,200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ”ค่ายพุทธศาสน์” หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4
เอกสารแนบ ขออนุมัตฺโครงการ
ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ใบสำคัญรับเงิน