ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.๓๗
ชื่อโครงการ โครงการวันไหว์ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระยะเวลาโครงการ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. ค่าโล่ จำนวน ๓ โล่ ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท (4,500)
   2. 2. ค่าป้ายเวที (4,500)
   3. 3. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้มาร่วมงาน อาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการโครงการ จำนวน ๗๐ คน คนละ ๕๐ บาท (3,500)
   4. 4. ค่าอาหารว่างสำหรับประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (3,000)
   5. 5. ค่าดอกไม้ตกแต่งเวทีและสถานที่ (9,000)
   6. 6. ค่าผ้าต่วน ๓ ม้วนๆละ ๑,๕๐๐ บาท (4,500)
   7. 7. ค่าช่อบูเก้ (ดอกไม้ติดหน้าอก) จำนวน ๗๐ ช่อๆละ ๔๐ บาท (2,800)
   8. 8. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน (9,000)
   9. 9. ค่าหมึกพิมพ์เกียรติบัตร (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.9 : 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู หน่วยนับ : ้ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 92
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 92
3. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 92
เอกสารแนบ ตัวโครงการอนุมัติ
ใบลงทะเบียน
ภาพถ่ายกิจกรรม
แบบประเมินผลและสรุปผล