ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.12
ชื่อโครงการ ตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาโครงการ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพราว ทองจรูญ(ประธาน)
นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ทอง(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพตา 6 คน วันที่ 27 มิ.ย. 65 (300)
   2. ค่าอาหารงว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพตา 6 คน วันที่ 28 มิ.ย. 65 (300)
   3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายและฟัน 8 คน วันที่ 4 ก.ค.65 (400)
   4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายและฟัน 7 คน วันที่ 5 ก.ค.65 (350)
   5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายและฟัน 7 คน วันที่ 6 ก.ค.65 (350)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าตรวจสุขภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. จำนวนนักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าตรวจสุขภาพ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
3. จำนวนนักเรียนในระดับปฐมวัยเข้าตรวจสุขภาพ หน่วยนับ : ร้อบละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการตรวจสุขภาพ
ขอความอนุเคราะห์แพทย์
ขอความอนุเคราะห์จัดอาหารว่าง
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง
ใบลงชื่อแพทย์
ภาพโครงการตรวจสุขภาพ.pdf
รายงานผลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
สรุปผลตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระหว่างวันที่27มิ.ย.-6ก.ค.65
สรุปผลตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระหว่าง27มิ.ย.-6ก.ค.65
ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน