ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กค.06
ชื่อโครงการ โครงการค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร
ระยะเวลาโครงการ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.พจนีย์ มาสุข(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารนักเรียนจำนวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาทจำนวน 60 คน (12,000)
   2. ค่าอาหารว่างนักเรียนจำนวน 4 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 60 คน (7,200)
   3. ค่าอาหารอาจารย์ 4 มื้อๆละ 50 บาท จำนวน 19 คน (3,800)
   4. ค่าอาหารว่างอาจารย์จำนวน 4 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 19 คน (2,280)
   5. ค่าถ่ายเอกสารค่ายจำนวน 60 เล่มๆ ละ 20 บาท (1,200)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (5,160)
   7. ค่าจัดทำเสื้อค่ายสำหรับนักเรียนจำนวน 60 ตัวๆละ 150 บาท (7,200)
   8. ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม (3,320)
   9. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 1,000 บาท (2,000)
   10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 1 คน จำนวน 2 วันๆละ 420 บาท (840)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 10
2. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 2
3. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
4. โครงการบริการวิชาการของโรงเรียนในการพัฒนาสังคม ชุมชน หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 7
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกรผ่านการทำกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกภาวะผู้นำผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.00 ผลการประเมิน : 4.16
เอกสารแนบ ใบลงทะเบียนนักเรียน
ใบลงทะเบียน2
สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
แบบประเมินทักษะกิจกรรมทางวิชาการ
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินภาพรวมโครงการ