ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กค.05
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระยะเวลาโครงการ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.พจนีย์ มาสุข(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 8 คัน คันละ 12000 บาท ต่อวัน (96,000)
   2. ค่าเข้าชมสวนปาล์มฟาร์มนก จำนวน 316 คนๆละ 80 บาท (25,280)
   3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 316 คนๆละ 80 บาท (25,280)
   4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ จำนวน 16 คนๆละ 80 บาท (1,280)
   5. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 316 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 40 บาท (25,280)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ 16 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 40 บาท (1,280)
   7. ค่าถ่ายเอกสาร (880)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 95.2
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.00 ผลการประเมิน : 3.49
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4.00 ผลการประเมิน : 3.26
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ใบลงทะเบียน
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์