ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 4
รหัสโครงการ กพ.04
ชื่อโครงการ จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 5
ระยะเวลาโครงการ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าน้ำ (900)
   2. ค่าน้ำแข็ง (500)
   3. ค่าอาหารอาจารย์ (3,200)
   4. ค่าอาหารนิสิตฝึกสอน (800)
   5. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (6,000)
   6. ค่าตอบแทนพนักงานนอกเวลาทำงาน (1,680)
   7. ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด (1,320)
   8. ป้ายไวนิล (1,580)
   9. เทปผ้าแล็คซีน 2 นิ้ว (2,000)
   10. ตาข่ายประตูไนลอนอย่างดี (4,000)
   11. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (7,200)
   12. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (4,800)
   13. ค่าลูกแฮนด์บอล (5,400)
   14. ค่ากาวทามือ (2,000)
   15. ค่าน้ำยาล้างกาว (1,100)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ :
1. กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 5
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน หน่วยนับ : ทีม ค่าเป้าหมาย : 6 ผลการประเมิน : 11
2. ความพึงพอใจของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 3 ผลการประเมิน : 4.36
เอกสารแนบ คำสั่งแต่งตั้ง.pdf