ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.33
ชื่อโครงการ Waikru Ceremony
ระยะเวลาโครงการ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล พลเยี่ยม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุโครงการ จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (6,000)
   2. ค่าโล่รางวัลสำหรับนักเรียน จำนวน ๙ โล่ โล่ละ ๑,๔๐๐ บาท (12,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7 : 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
2. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
3. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
ภาพถ่ายกิจกรรม
แบบประเมินโครงการและผลการประเมินโครงการ
ใบลงทะเบียน