ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม JIP
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ JIP22
ชื่อโครงการ English day camp at Bangsean Aquarium & Museum for JIP G.1
ระยะเวลาโครงการ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าบัตรเข้าชมกิจกรรมสำหรับนักเรียน (4,170)
   2. ค่าบัตรเข้าชมกิจกรรมสำหรับครูชาวไทย (490)
   3. ค่าบัตรเข้าชมกิจกรรมสำหรับครูชาวต่างชาติ (180)
   4. ค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์ (800)
   5. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (8,340)
   6. ค่าอาหารว่างนักเรียน (6,950)
   7. ค่าสายคล้องคอพร้อมที่เสียบบัตร (3,675)
   8. ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม (3,475)
   9. ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ (7,500)
   10. ค่าป้ายไวนิล (600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนผ่านการเข้าร่วม โดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 139 ผลการประเมิน : 139
2. จำนวนนักเรียนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมกลุ่ม หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 139 ผลการประเมิน : 139
เอกสารแนบ โครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง
ใบอนุมัติขอใช้รถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
ใบขอนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม