ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายบริหาร
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝบห.04
ชื่อโครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร
ระยะเวลาโครงการ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร(รองประธาน)
นางพจนีย์ มาสุข(กรรมการ)
นายรัฐพล กัลพล(กรรมการ)
นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์(กรรมการ)
นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง(กรรมการ)
นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์(กรรมการ)
นางกันต์ดา ประสพผล(กรรมการ)
หัวหน้าโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา(กรรมการ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้(กรรมการ)
หัวหน้างานแนะแนว(กรรมการ)
นางวิลาวัณย์ วิริยกิจจา(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (185,550)
   2. ค่าอาหารว่าง (96,500)
   3. ค่าถ่ายเอกสาร (22,000)
   4. ค่าตอบแทนวิทยากร (85,600)
   5. ค่าที่พัก (92,400)
   6. ค่าเช่าห้องประชุม (46,310)
   7. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ (2,010)
   8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป (47,058)
   9. ค่าเช่าเรือและค่าเข้าชมอุทยาน (19,000)
   10. ค่าของที่ระลึก (1,000)
   11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (17,500)
   12. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน (300)
   13. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (20,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.1 : มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.2 : มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 : ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.6 : จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
8. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 : มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
10. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
11. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. บุคลากรได้รับความรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 77
2. บุคลากรได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯตามกิจกรรมของแต่ละฝ่ายฯงานฯกลุ่มสาระฯ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 93.01
3. บุคลากรได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 77
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรุ้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 97.30
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
คำสั่ง