ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กค 08
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
ระยะเวลาโครงการ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสญามณ รูปต่ำ(ประธาน)
นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง(รองประธาน)
นายพีรพัฒน์ สามัญ(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 19 คน (4,750)
   2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 70 บาท จำนวน 19 คน (2,660)
   3. ค่าอาหารว่างวิทยากร 1 มื้อๆ ละ 70 บาท จำนวน 2 คน (140)
   4. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 1 มื้อๆ ละ 250 บาท จำนวน 2 คน (500)
   5. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม (2,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและแนวทางการทำสื่อการสอน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีจออัจฉริยะ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่ง
บันทึกข้อความสถานที่
บันทึกข้อความอาหารกลางวันและอาหารว่าง
หนังสือเชิญวิทยากร
ใบลงทะเบียน
หนังสือขอบคุณวิทยากร
เอกสารประกอบการอบรม1
เอกสารประกอบการอบรม2
เอกสารประกอบการอบรม3
เอกสารประกอบการอบรม4
เอกสารประกอบการอบรม5
ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ